"ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ"

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υλοποιεί με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για νέους/ες ηλικίας έως 30 ετών που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν δυσκολίες με το νόμο τη δράση "ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ".

Η δράση "ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ" αποτελεί κοινωνικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους ηλικίας έως 30 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το νόμο.

Η φιλοσοφία του προγράμματος εδράζεται στο δικαίωμα πρόσβασης των νεαρών παραβατών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ώστε να βελτιώσουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, συμβούλων και στελεχών των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, και να αναπτύξουν κοινωνικές, επαγγελματικές, τεχνικές, επικοινωνιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες μέσα από ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Οι νεαροί πρώην παραβάτες βιώνουν το ρατσισμό, την ανεργία, και τον κοινωνικό αποκλεισμό με αποτέλεσμα όταν προσπαθούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, μετά την αποφυλάκισή τους, οι επαγγελματικές τους επιλογές να είναι περιορισμένες.

Αυτή η δυσκολία προκύπτει τόσο από τον κοινωνικό στιγματισμό που υφίστανται για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει, όσο και από την έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που δυσχεραίνει την αναζήτηση εργασίας από μεριά τους. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη οι νεαροί παραβάτες, να λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του για θέματα αγοράς εργασίας και επιχειρηματικότητας μέσω του της διαδικασίας του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής στη σταδιοδρομία τους και να υποστηριχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην οικονομικοκοινωνική ζωή και τη βιώσιμη απασχόληση.

Υπογραμμίζεται ότι, «η επαγγελματική αποκατάσταση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας πρόληψης της επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς, οπότε απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για τη δραστηριοποίηση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών εργοδοτικών φορέων ως προς τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων δημιουργίας θέσεων εργασίας» (Συστάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένταξη πρώην παραβατών, 2007).

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα παρατηρείται ότι τα προγράμματα που υλοποιούνται στις φυλακές, εστιάζουν κυρίως στην κοινωνική επανένταξη των παραβατών. Ωστόσο, γίνονται ορισμένες αποσπασματικές προσπάθειες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που στοχεύουν στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης πρώην παραβατών. Τα αποτελέσματά τους όμως δεν είναι τόσο θεαματικά. Για το λόγο αυτό, είναι σαφές ότι απαιτείται μία καλά οργανωμένη και συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στόχοι:

Το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Να εκπαιδεύσει και επιμορφώσει εξειδικευμένους εκπαιδευτές και σύμβουλους και τα στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Σωφρονιστικών Καταστημάτων σε θέματα αγοράς εργασίας, επιχειρηματικότητας, σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού τα οποία θα αξιοποιήσουν για να εκπαιδεύσουν, με τη σειρά τους, νεαρούς παραβάτες.

  • Να παράσχει στους νεαρούς παραβάτες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αναζητήσουν αποτελεσματικά μία θέση εργασίας καθώς και να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν βιώσιμη τη δική τους επιχείρηση, ως μία προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης.

  • Να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τους νεαρούς παραβάτες να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες γενικά με την αγορά εργασίας, σε περίπτωση που θελήσουν να αναζητήσουν εργασία μέχρι να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

  • Να δώσει την ευκαιρία σε άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες π.χ. αποφυλακισθέντες, μετανάστες, πρόσφυγες, μακροχρόνια ανέργους, άτομα που επανεισέρχονται στην αγορά εργασίας να ωφεληθούν, στο μέλλον, από τα αποτελέσματα του έργου.

Μεθοδολογία:

Το πρόγραμμα θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Χαρτογράφηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα (η θέση των νεαρών πρώην παραβατών στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα).

  • Χαρτογράφηση τρεχόντων και προηγούμενων έργων και πρωτοβουλιών σχετικών με καινοτόμο υλικό, μεθοδολογίες και τεχνολογίες για εκπαίδευση εκπαιδευτών και συμβούλων σε θέματα αγοράς εργασίας, συμβουλευτικής στη σταδιοδρομία και επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας για νεαρούς παραβάτες.

  • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των ομάδων στόχου και των τελικών δικαιούχων, μέσω ποιοτικών συνεντεύξεων και ποσοτικών ερωτηματολογίων.

  • Προετοιμασία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα αγοράς εργασίας, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας.

  • Υλοποίηση κύκλων συμβουλευτικής και επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτές, συμβούλους και τα στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της Χώρας.

Επιπλέον, σχεδιάζεται στοχευμένη εγκάρσια διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Διάρκεια:

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει εννιά μήνες δηλ. από το Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2013 και τα παραδοτέα του αναλύονται αμέσως παρακάτω με τον προϋπολογισμό.

Το πρόγραμμα "ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ"  περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών παραγωγικών εργαστηρίων για 45 νέους, ηλικίας έως τριάντα ετών. Ειδικότερα λειτουργούν τρία εργαστήρια, με θέμα : «Μαθαίνω το αυτοκίνητο», «Χειρίζομαι τον Η/Υ», «Πειραματίζομαι με την τέχνη».

Στο πρώτο εργαστήριο «Μαθαίνω το αυτοκίνητο» το οποίο πραγματοποιείται σε εξειδικευμένο συνεργείο που μισθώνει η ΕΠΑΝΟΔΟΣ, οι νέοι λαμβάνουν γενικές γνώσεις μηχανολογίας αυτοκινήτων προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη μηχανή και τη λειτουργία της. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 μήνες.

Στο δεύτερο εργαστήριο «Χειρίζομαι τον Η/Υ» οι νέοι/ες γνωρίζουν τον Η/Υ, τη λειτουργία του και εξοικειώνονται σε βασικά προγράμματα. Το εργαστήριο αυτό το παρακολουθούν νέοι/ες που έχουν παρακολουθήσει τάξεις βασικής εκπαίδευσης. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 μήνες.

Στο τρίτο εργαστήριο «Πειραματίζομαι με την τέχνη» οι νέοι/ες  συμμετέχουν σε δημιουργικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 3 μήνες.

 Παράλληλα με τα εργαστήρια οι νέοι/ες υποστηρίζονται από τους εξειδικευμένους συμβούλους απασχόλησης της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ενώ μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (JOB CLUB) που λειτουργεί στην ΕΠΑΝΟΔΟ. Ήδη στην ΕΠΑΝΟΔΟ έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία  βραχύρυθμα σεμινάρια με πληροφορίες για διεξόδους απασχόλησης όπως αυτό με τίτλο «ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ».

Στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των εργαστηρίων οργανώνεται «ΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» όπου καλούνται εργοδότες ανάλογων ειδικοτήτων να γνωρίσουν τους νέους/ες του προγράμματος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΠΟΡΩ Κ ΕΓΩ

ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ