ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕNΤΑΞΗ" 2012-2014 ΤΟΠΕΚΟ

Τίτλος Σχεδίου Δράσης:

«Δίκτυο για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη»

"Network for social inclusion and labour market integration"

Επωνυμία ΑΣ στα ελληνικά και αγγλικά: «Επάνοδος»  /  "Re-enter"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» συστήθηκε τον Μάιο του 2012 με σκοπό την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ».

Το Σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

  • Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Υλοποιείται από  τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2014.
  • Οι περιοχές παρέμβασής του είναι ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Κορυδαλλού. Το Σχέδιο Δράσης ορίζει ως περιοχή παρέμβασης το Δήμο Αθηναίων καιτο Δήμο Κορυδαλλού. Ο συμβολικός χαρακτήρας της εκπροσώπησης του Δήμου Κορυδαλλού έγκειται στο ότι καθώς πρόκειται για τον Δήμο στον οποίο βρίσκεται επί σειρά ετών η μεγαλύτερη δικαστική φυλακή της χώρας, αποτελεί και τον πρώτο δήμο- παράδειγμα στην προσπάθεια που οφείλει να καταβάλει η τοπική κοινότητα για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη στων αποφυλακισθέντων. Η συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού σηματοδοτεί το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώην κρατούμενους και εργάζεται προς την κατεύθυνση της επανένταξής τους.

Ωφελούμενοι/-ες του Σχεδίου Δράσης είναι 60 (εξήντα) άνεργοι/-ες αποφυλακισθέντες, κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει κατηγορίες δράσεων που χαρακτηρίζονται από συμπληρωματικότητα και κλιμακούμενη ένταση της παραγόμενης ωφέλειας για τους συμμετέχοντες, άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους. Συγκεκριμένα, έξι κατηγορίες δράσεων θα αναπτυχθούν κατά το διάστημα υλοποίησης της παρέμβασης, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν ως ακολούθως:

  1. Μελέτες:  περιλαμβάνεται μελέτη – ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
  2. Δικτύωση: περιλαμβάνει ενέργειεςηλεκτρονικής και φυσικής δικτύωσης της Α.Σ. και προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των φορέων-εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με καταστήματα κράτησης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τοπικούς φορείς και άλλες Α.Σ.
  3. Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης: πρόκειται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού σχεδίου το οποίο στηρίζεται στο δίπολο Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση και απευθύνεται στους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους του Σχεδίου, αλλά και στον ευρύτερο πληθυσμό, ξεκινώντας από την τοπική κοινωνία της περιοχής παρέμβασης
  4. Συντονισμός και Διαχείριση: περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το συντονισμό και τη διαχείριση του Σχεδίου από το Συντονιστή Εταίρο.
  5. Κατάρτιση – Επιμόρφωση:  περιλαμβάνει ενέργειες που στηρίζονται στην κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών της ομάδας-στόχου του Σχεδίου για βελτίωση, αναβάθμιση, επικαιροποίηση και εξειδίκευση των γνώσεων και εργασιακών τους δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τις  ανάγκες και τις υπαγορεύσεις της τοπικής αγοράς εργασίας.
  6. Πληροφόρησης – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλένδετων ενεργειών που έχουν ως στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και των εν δυνάμει εργοδοτών τους ή/και επιχειρηματιών που δύναται να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της απασχόλησης της ομάδας- στόχου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΣ ΕΠΑΝΟΔΟΣ