ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ δημιουργήθηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αποφυλακιζομένων.

«Όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να επωφελούνται από τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν για να υποστηρίξουν την επάνοδό τους στην ελεύθερη κοινωνία μετά την απόλυση»

Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες, Κανόνας 33.3 Σύσταση Rec (2006) 2 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό επίσημο φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας που δημιουργήθηκε στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ιδρυτική της πράξη (Π.Δ. 300/2003) σκοπός της είναι η «η επαγγελματική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων».
Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΠΑΝΟΔΟΣ:

 • Οργανώνει προγράμματα, ήδη μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα, που προετοιμάζουν τους κρατούμενους για τη ζωή «έξω από τα κάγκελα της φυλακής» και στοχεύουν στην ομαλή επανένταξη τους στην ελεύθερη κοινωνία.
 • Υλοποιεί δράσεις για τη δημιουργική απασχόληση και κατάρτιση των κρατουμένων.
 • Υλοποιεί δράσεις επιμορφωτικού και  πολιτιστικού χαρακτήρα που σκοπό έχουν να φέρουν εικόνες της ελεύθερης ζωής μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα.
 • Συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων και παρέχει στους κρατουμένους συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν νομικά ζητήματα και νομικές εκκρεμότητες που τυχόν έχουν, και παράλληλα παρέχει στήριξη και κοινωνική αρωγή στους ίδιους και στις οικογένειές τους.
 • Ενημερώνει κρατουμένους και αποφυλακιζομένους για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για επιδόματα και οικονομικά βοηθήματα που δικαιούνται, για τα τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και για την υπάρχουσα προσφορά και ζήτηση εργασίας, σε συνεργασία πάντα με τον ΟΑΕΔ και άλλους αρμόδιους φορείς.
 • Εξασφαλίζει προσωρινή φιλοξενία και σίτιση στους αποφυλακιζομένους, καλύπτει τις άμεσες ανάγκες τους και τους συμπαραστέκεται στην επίλυση των ειδικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί εργοδότες και επιχειρήσεις, και ενθαρρύνει την κατά προτεραιότητα πρόσληψη αποφυλακιζομένων.
 • Υποστηρίζει τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων από τους ίδιους τους αποφυλακιζομένους.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν εμπλοκή με το σύστημα της Ποινικής Δικαιοσύνης και, ειδικότερα, οι ανήλικοι παραβάτες.
 • Ενισχύει κάθε δράση ιδιωτικών φορέων και εθελοντικών οργανώσεων που αποβλέπει στην καταπολέμηση του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ποινικό  παρελθόν.
 • Συνεργάζεται με το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών, με τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, με τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής και τους Επιμελητές Ανηλίκων, συμμετέχει στο δίκτυο «Ορέστης» του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων και δραστηριοποιείται στη μετασωφρονιστική μέριμνα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και καταθέτει προτάσεις για τη λήψη θεσμικών μέτρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της μετασωφρονιστικής μέριμνας.
 • Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ  συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα:
  • European Offender Employment Forum
  • CEP The European Organization for Probation
  • ExoCop Ex-Offender Community of Practice
  • Grundtvig

ΣΥΣΤΑΣΗ

Με το ΠΔ 300/2003 συστάθηκε το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου Δικαιοσύνης (και νυν Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).  Στη συνέχεια  με τη με αρ. 8874/2007 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με τότε πρόεδρο τον καθ. Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Ν. Κουράκη, ενώ με την ΥΑ 681/2008 (ΥΑ 68173 ΦΕΚ Β΄1998 2008) με τίτλο "Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ΕΠΑΝΟΔΟΣ" ρυθμίστηκαν θέματα εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης του φορέα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι διαρθρωμένη σε πέντε τομείς. Ειδικότερα, αποτελείται από:

α) τον οικονομικό – διοικητικό τομέα, στον οποίο γίνεται η διεκπεραίωση όλων των διοικητικών, λογιστικών εργασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ. Επίσης στο πλαίσιο αυτού του τομέα οργάνωσης γίνεται η εποπτεία της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών,

β) τον τομέα προγραμμάτων και κατάρτισης,  στον  οποίο γίνεται η εκπόνηση, η προώθηση, ο συντονισμός, η εκτέλεση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την προώθηση στην απασχόληση, τη διά βίου μάθηση και την εν γένει κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών,

γ) τον τομέα  ανάπτυξης, έρευνας και αξιολόγησης, ο οποίος ασχολείται κυρίως με την εκ νέου αξιολόγηση των υλοποιηθέντων προγραμμάτων, την εκπόνηση επαναληπτικών ερευνών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, την ενθάρρυνση ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  αλλά και εθελοντικών οργανώσεων που έχουν ανάλογο χαρακτήρα και δραστηριοποιούνται στον χώρο της μετασωφρονιστικής μέριμνας. Επίσης συνεργάζεται με τις Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης, τις Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων και κάθε φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας,

δ) τον τομέα συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στον οποίο πραγματοποιείται η υποδοχή και παρέχεται  ενημέρωση  για τις δράσεις του φορέα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης στον εν λόγω τομέα υλοποιείται η οργάνωση, η εκτέλεση και η παρακολούθηση των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής, συμβουλευτικής απασχόλησης και επιχειρηματικότητας,

ε) τον τομέα εθελοντισμού στον οποίο πραγματοποιείται η επιλογή και η εκπαίδευση των εθελοντών του φορέα σε θεωρητικό, βιωματικό και πρακτικό επίπεδο, και εν συνεχεία η συμμετοχή τους στις διάφορες δράσεις και παρεμβάσεις της ΕΠΑΝΟΔΟΥ,

Οι τομείς αυτοί, παρά το γεγονός ότι είναι σαφώς τομεοποιημένοι, λειτουργούν μεταξύ τους σε συμπληρωματική και αλληλένδετη σχέση.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ

ΦΕΚ 1998-2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη εκ των οποίων ο ένας είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ένας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  (βλ. ΠΔ 300/2003).  Πρόεδρος της ΕΠΑΝΟΔΟΥ σήμερα είναι η κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου του Μιχαήλ, καθηγήτρια εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος η κ. Καλλιόπη Δημητρούλη του Θωμά, νομικό, τέως στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, και μέλη ο κ. Μιχάλης Μαυρής του Ηλία, επιμελητής κοινωνικής αρωγής Πειραιώς, η κ. Καλλιόπη Καστάνη του Γεωργίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής, και ο κ. Πέτρος Δαμιανός του Σωτηρίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διευθυντής του Γυμνασίου-Λυκείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα.

 

Η θητεία των ανωτέρω μελών είναι τριετής.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ - Τεύχος ΥΟΔΔ 741/30-12-2016

ΠροσωπικόΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποτελείται από τη Διευθύντρια κ. Φ. Μηλιώνη, Δ.Ν, επιστ. συν.  της Νομικής Αθηνών, τον κ. Ν. Βαρβατάκο υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την κ. Δ. Θεοδωρακοπούλου του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι παραπάνω συνεπικουρούνται από το επιστημονικό προσωπικό (υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης με παράλληλα καθήκοντα στην ΕΠΑΝΟΔΟ) αποτελούμενο από τους: Μ. Μαυρή, Προϊστάμενο της ΥΕΚΑ Πειραιά, Δ.Ν, επιστ. συνερ. της Νομικής Αθηνών, Ε. Κατσιγαράκη, τμηματάρχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Ν και Γ. Κωνσταντινίδου, υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Τέλος, εξωτερικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες (Νομικοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί) παρέχουν κατά διαστήματα υπηρεσίες συμβουλευτικής ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και των εξυπηρετουμένων.

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ 2019