ΣΥΣΤΑΣΗ

  • Με το ΠΔ 300/2003 συστάθηκε το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου Δικαιοσύνης.  Στη συνέχεια  με τη με αρ. 8874/2007 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΝΟΔΟΥ με τότε πρόεδρο τον Καθ. Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Ν. Κουράκη, ενώ με την ΥΑ 68173 ΦΕΚ Β΄1998 26 Σεπτεμβρίου 2008 με τίτλο “Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ΕΠΑΝΟΔΟΣ” ρυθμίστηκαν θέματα εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης του φορέα.

 

Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 9 Περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήματα προσωπικού δικτύου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 300/2003 (Α΄ 256)

 

  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων και των υπαγόμενων σε αυτά υπηρεσιακών μονάδων.

    • π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,
    • π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει,
    • αρ. 80/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058)