Συνοπτικός Οδηγός Δικαιωμάτων για Κρατούμενες και Αποφυλακισμένες

Ο Οδηγός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΝΠΙΔ “ΕΠΑΝΟΔΟΣ” με το Κ.Ε.Θ.Ι. και την Γ.Γ.Ι.Φ. και χρηματοδοτήθηκε από το Κ.Ε.Θ.Ι. Ο Οδηγός βασίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999 ΦΕΚ Α΄291/24.12.1999) και αποτελεί μέρος της έρευνας με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική…